PCBA TOOLING SOLPARTS, MATERIALY DO LUTOWANIA Sucha Beskidzka


Polityka Prywatności RODO

Informacja dla podmiotów bezpośrednio/pośrednio współpracujących

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: SOLPARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,    ul. Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Firma Solparts Sp. z o.o. nie ma ustanowionego inspektora ochrony danych, gdyż w wyniku przeprowadzonej analizy obowiązku powołania inspektora ochrony danych nie zachodzi ku temu przesłanka, jednakże w celu realizacji kontaktu z firmą może Pani/Pan przesłać korespondencję na adres siedziby lub wysyłając wiadomość e-mail do: biuro@solparts.eu.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Solparts Sp. z o.o.:

a) na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez klienta lub pracownika zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO),

b) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy Solparts Sp. z o.o. i innym osobom przebywającym na terenie firmy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,

d) w celu przesyłania danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,

e) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów firmy Solparts Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w pkt 2, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców, w szczególności:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Solparts Sp. z o.o., w tym zapewniającym, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy,

b) organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji publicznej.

5. Solparts Sp. z o.o.  może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Solparts Sp. z o.o., na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Solparts Sp. z o.o.  działalności gospodarczej, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Solparts Sp. z o.o., w tym sprzedaży do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Dane osobowe Pracowników, Klientów i innych osób przebywających na terenie Solparts Sp. z o.o., gromadzone przez monitoring przetwarzane są przez okres 3 miesięcy.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zależności od celu określonego w pkt 3 jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W związku z przetwarzaniem danych w celu i na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być (w zależności od celu przetwarzania danych osobowych) np. niemożliwość zawarcia Umowy.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.